Οδηγίες σχετικά με το φόρο για το επίδομα βιβλιοθήκης

Σε συνέχεια προηγουμένων σχετικών ανακοινώσεων και ενόψει της με ΑΔΑ 6ΙΓ6Η-ΗΔΑ ΠΟΛ 1234/2014, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Όλοι οι ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι θα πρέπει να προβούν στα παρακάτω:

(α) Να αιτηθούν και να λάβουν βεβαίωση, για κάθε έτος προϋπηρεσίας, από το Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετούσαν από την οποία να προκύπτει χωριστά το συνολικό καθαρό εισόδημά τους αφαιρουμένου του ποσού που τους καταβλήθηκε ως επίδομα βιβλιοθήκης, και το τελευταίο χωριστά.

(β) Να καταθέσουν προς τη Δ.Ο.Υ. τους τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ανά έτος. Οι παραπάνω δηλώσεις με τις οποίες θα ζητούν την εκ νέου εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος ανά έτος, με βάση την ως άνω επισυναπτόμενη βεβαίωση.

Οι παραπάνω τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθούν για τα οικονομικά έτη 2010,2011, 2012, 2013 και 2014, ενόψει της, κατά την ορθότερα άποψη πενταετούς παραγραφής.

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Του Ι.Σ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου