ΤΣΑΥ: Δελτίο Τυπου για το ομόλογο "Φάντασμα"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με αφορμή καταγγελίες περί δήθεν «ομολόγου φάντασμα» που διατυπώθηκαν δημοσίως από εκπροσώπους Διοικούσας Επιτροπής του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), και προς αποκατάσταση της αλήθειας, από τη Διοίκηση του ΕΤΑΑ ανακοινώνονται τα εξής:
  1. Το αποκαλούμενο «ομόλογο φάντασμα» ονομαστικής αξίας 91,4 εκατ. ευρώ που δήθεν αναζητούν  σήμερα οι εκπρόσωποι του ΤΣΑΥ, υπάρχει στο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο για την Κατάσταση Χαρτοφυλακίου Χρεογράφων του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που αποστέλλει μηνιαίως στο Ταμείο η Τράπεζα της Ελλάδος. Στο εν λόγω δελτίο απεικονίζεται η σειρά των κρατικών ομολόγων που περιήλθαν στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ μετά την ανταλλαγή που έγινε με το PSI.
  2. Το σύνολο - προ PSI - του χαρτοφυλακίου ομολόγων υπό τη θεματοφυλακή της Τραπέζης Ελλάδος του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ανταλλάχθηκε α) κατά το 31,5% της ονομαστικής αξίας τους με νέα ομόλογα ελληνικού δημοσίου β) κατά το 15% της ονομαστικής αξίας τους με τίτλους ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και γ) κατά το 31,5% της ονομαστικής τους αξίας με αποσπώμενους τίτλους ΑΕΠ με λογιζόμενη αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων. Η ονομαστική αξία των «παλιών» τίτλων (την 29η/2/2012) ανήρχετο σε 290,3 εκατ. ευρώ, τα οποία αντηλλάγησαν με νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 91,4 εκατ., Τίτλους ΕΤΧΣ ονομαστικής αξίας 43,5 εκατ. ευρώ και αποσπώμενους τίτλους ΑΕΠ με λογιζόμενη αξία 91,4 εκατ. ευρώ.
  3. Το αποκαλούμενο «ομόλογο φάντασμα» ανήκει στην τελευταία κατηγορία αποσπώμενων τίτλων ΑΕΠ ή «Τίτλων με Λογιζόμενη αξία» όπως αναγράφεται στο Δελτίο της  Τραπέζης της Ελλάδος και είναι το υπ’ αριθμό EU151042FRNE30 χρεόγραφο με ΙSIN GRR000000010 FULL, με ημερομηνία κτήσης την 24/2/2012 και λήξη την 15/10/2042.
  4. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας 91,4 εκατ. ευρώ του εν λόγω τίτλου, προκύπτει από τα επιμέρους χαρτοφυλάκια των κλάδων του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ως εξής: 41,9 εκατ. ευρώ για τον Τομέα Σύνταξης, 34,3 εκατ. ευρώ για τον Τομέα Υγείας και 15,2 εκατ. ευρώ για τον Τομέα Πρόνοιας.
  5. Επισημαίνουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την θεματοφυλακή του συνόλου του χαρτοφυλακίου των χρεογράφων αυτών – συμπεριλαμβανομένου του εν λόγω τίτλου.
Κατόπιν αυτών, η Διοίκηση του ΕΤΑΑ, αναφέρει ότι όσα δημοσίως διατυπώθηκαν περί ομολόγου φάντασμα, και περί σκανδάλου, στερούνται σοβαρότητος και δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται και από τα επίσημα έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ

Α.Σελλιανάκης

Σχόλια