ΠΑΣΙΔΙΚ 23/10/2014 - Διευκρινίσεις σχετικά με την αδειοδότηση φορέων Π.Φ.Υ.

Αθήνα, 23/10/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή την από 17/10/2014 ανακοίνωση μας με θέμα : «Υπενθύμιση έκδοσης νέας άδειας λειτουργίας» και τα ερωτήματα που τίθενται από πολλούς παρόχους Π.Φ.Υ. σχετικά με τη διατύπωση και την ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4238/2014, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Σύμφωνα με το έγγραφο που μας απέστειλε το Υπουργείο Υγείας με το οποίο είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, η ερμηνεία των διατάξεων αυτών “αφορούν στην υποχρέωση της έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας για τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυιατρεία, πολυοδοντιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), που κατά τη δημοσίευση του νόμου λειτουργούσαν χωρίς να διαθέτουν τη σχετική άδεια/βεβαίωση λειτουργίας” και ότι “σε καμία περίπτωση οι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορούν στους φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου και είχαν ήδη λάβει άδεια/βεβαίωση λειτουργίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Νομαρχιών (νυν Περιφερειών)”.

Ως εκ τούτου αφού το Υπουργείο Υγείας δίδει αυτήν την ερμηνεία, η οποία και κατά την άποψη μας είναι η ορθή, αποσαφηνίζοντας τη βούληση του νομοθέτη, σας ενημερώνουμε για την νέα αυτή εξέλιξη ώστε να εκλείψει ένα ακόμη πρόβλημα από τα πολλά που έχουν συσσωρευτεί τον τελευταίο καιρό στους παρόχους κυρίως της εργαστηριακής ιατρικής.

Σύμφωνα δε με σημερινή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μολονότι δεν ήταν σαφής η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης και ο Ι.Σ.Α. θεωρεί ότι «οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν τους ιδιωτικούς φορείς που δεν έχουν προσαρμοστεί από το έτος 2001 έως και σήμερα στις σχετικές διατάξεις περί έκδοσης βεβαίωσης λειτουργίας. Οι φορείς Π.Φ.Υ. που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το 2001 και μετέπειτα δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποχρέωση από πλευράς τους να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια».

Ο Πρόεδρος                          Ο Γεν. Γραμματέας

Δρ. Γεώργιος Βουγιούκας      Ιωάννης Καραμηνάς

Σχόλια