Οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας στην Ελλάδα

Η 3η Συνάντηση του Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 30-09-2014 και 01-10-2014, από το υπουργείο Υγείας.
Η θεματολογία της πρώτης ημέρας είναι αφιερωμένη στη παρουσίαση της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα στη συγκρότηση των δύο οργάνων διακυβέρνησης Ηλεκτρονικής Υγείας (Εθνικό Συμβούλιο και Εθνικό Δίκτυο), όπως αυτά προβλέπονται από την εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Ασθενών στη Διασυνοριακή Περίθαλψη, με το Νόμο 4213/2013.
Στόχος για το υπουργείο Υγείας αποτελεί η παράλληλη ενδυνάμωση και επέκταση της χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικής Υγείας, αλλά και η διαρκής ανάδειξη των πολλαπλών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει στη μεταρρύθμιση του Υγειονομικού μας Συστήματος.

Η διημερίδα αφορά ολόκληρο το φάσμα ψηφιακών εργαλείων, που ενδιαφέρουν σήμερα το σύνολο των Επαγγελμάτων Υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιούς, διοικητικούς πληροφορικής κ.ά.), ενώσεις ασθενών, Ερευνητικές ομάδες και Επιχειρηματικούς φορείς, εφ΄ όσον στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων αιχμής για την ελληνική πραγματικότητα, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, η ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς.

Σχόλια