Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') .

Αρ. Φύλλου 2247
18 Αυγούστου 2014 

Αριθμ. Υ9/οικ.70522

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100, παράγραφοι 5 και 7 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013), όπως ισχύει, με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α'/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 85/2012, (ΦΕΚ/τ.Α'/141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 98/ τ.Α'/2005), όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ. 89/14 (ΦΕΚ 134 Α/10-6-2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την με αριθμό Υ9α/οικ 62558/15.7.2014 (ΦΕΚ 2111 Β') υπουργική απόφαση με θέμα: «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.»
8. Την αριθ. Υ9/οικ.3926/5-5-2014 υπουργική απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της αριθ. οικ.Υ9/οικ. 91813/27.9.2013 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» ("rebate") του άρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167 Α')».
9. Την υπ' αριθμό 187/730/14.8.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
10 Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για νοσηλεία, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες παρόχους των ως άνω υπηρεσιών υγείας, υπέρ του Οργανισμού ως επιστροφή ("rebate") για κάθε μήνα. Οι διατάξεις της παρούσας τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας.

2. Οι κατηγορίες παρεχομένων υπηρεσιών υγείας έχουν ως κάτωθι:

ΚΑΕΟμάδαΚατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας
0673.01
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών
0673.03
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης
0673.04
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
0673.05A1Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα
A2Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΚΑΕΟμάδαΚατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας
0671.01B1Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλι­νικές, Ιδιώτες)
B2Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδιολογία, γα­στρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική
B3Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδικότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2
0671.02C1Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες)
C2Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης
0671.03
Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τεχνητού Νεφρού

3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/2013), υπολογίζεται το σύνολο της αξίας των παραστατικών που ο πάροχος υποβάλλει προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πριν την προσθήκη του Φ.Π.Α για κάθε μήνα. Η επιστροφή αφορά στο ύψος της ως άνω υπολογιζόμενης οφειλής και αυτή κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικώνΠοσοστό rebate επί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ0 €ΕΩΣ5.000€0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ5.001 €ΚΑΙ ΑΝΩ
5%
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικώνΠοσοστό rebate επί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO0 €ΕΩΣ50.000 €0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO50.001 €ΕΩΣ100.000 €5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO100.001 €ΕΩΣ200.000 €10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO200.001 €ΕΩΣ400.000 €15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO400.001 €ΚΑΙ ΑΝΩ
20%
Υπηρεσίες νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικώνΠοσοστό rebate επί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO0 €ΕΩΣ20.000 €0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO20.001 €ΕΩΣ30.000 €5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO30.001 €ΕΩΣ40.000 €10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO40.001 €ΕΩΣ50.000 €15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO50.001 €ΕΩΣ60.000 €20%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO60.001 €ΚΑΙ ΑΝΩ
25%
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικώνΠοσοστό rebateεπί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO0 €ΕΩΣ5.000 €0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO5.001 €ΕΩΣ20.000 €5%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO20.001 €ΕΩΣ40.000 €10%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO40.001 €ΕΩΣ80.000 €15%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO80.001 €ΚΑΙ ΑΝΩ
20%

Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικώνΠοσοστό rebate επί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ0 €ΕΩΣ5.000€0%
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟ5.001 €ΚΑΙ ΑΝΩ
5%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Διαγνωστικές υπηρεσίες & πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων (Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες), (Ομάδα Β1)
Ύψος ποσού μηνιαίας υποβολής παραστατικώνΠοσοστό rebate επί τοις εκατό
ΓΙΑ ΠΟΣΟ AΠO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου