ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΕΔ)

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα, 06/06/2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ          Αριθ. Πρωτ. : 1267
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κωδικας: 101 87 
Τηλέφωνο: 2105200406 Fax: 2105231707 
ΠΡΟΣ : Γενική Διεύθυνση Υγείας
Δ/νση Υγειονομικής Περίθαλψης


Email : yfyg-sec@yyka.gov.gr των Ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με την κατανομή του προϋπολογισμού των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων και παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να προβείτε άμεσα στην έκδοση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης όπως προβλέπεται από το εδάφιο Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Ν.4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/10-05-2014). 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Αποφασίζεται ο προϋπολογισμός του 2014 που αφορά τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια (Ι.Δ.Ε) να κατανεμηθεί στους πενήντα ένα (51) νομούς της χώρας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. Η κατανομή γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: 

α) Υπολογίζεται η αναλογία του πληθυσμού κάθε νομού σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της χώρας, βάσει των στοιχείων της απογραφής πληθυσμού του 2011. 

β) Κατανέμεται ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την αναλογία πληθυσμού κάθε νομού στο σύνολο της χώρας ([ΚΑΤΑΝΟΜΗ] = ([ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ] x [ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ]). 

γ) Γίνεται εξομάλυνση της «ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ», όπως προέκυψε από την παράγραφο β, λαμβάνοντας υπόψη την αιτούμενη δαπάνη για ιατρικές πράξεις, σε κάθε νομό για το έτος 2013. Συγκεκριμένα όταν η «ΚΑΤΑΝΟΜΗ» ενός νομού ξεπερνά την αιτούμενη δαπάνη του νομού για το 2013, τότε ως ποσό κατανομής λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη του 2013. Το ποσό που προκύπτει από αυτή την εξομάλυνση ανακατανέμεται στους νομούς των οποίων η «ΚΑΤΑΝΟΜΗ» υπολείπεται της δαπάνης του 2013, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα αναλογικά πληθυσμιακά κριτήρια. Μετά και την ανωτέρω εξομάλυνση προκύπτει ο προϋπολογισμός (Π/Υ) κάθε νομού για το 2014. Ακολούθως ο Π/Υ κάθε νομού κατανέμεται στα Ι.Δ.Ε. της περιοχής αυτής, κατά αναλογία με την πραγματοποιηθείσα δαπάνη κάθε Ι.Δ.Ε για το 2013 και επιμερίζεται σε δωδεκατημόρια. Το μεν 75% της κατανομής αποτελεί το ανώτατο όριο της Βασικής Ετήσιας Δαπάνης (ΒΕΔ) κάθε Ι.Δ.Ε της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής το δε 25% υπόκειται σε κλιμακωτή έκπτωση (REBATE). Εφόσον ένα ΙΔΕ δεν ξεπεράσει τη ΒΕΔ που του αντιστοιχεί κάθε μήνα, το ποσό αυτό θα του καταβάλεται χωρίς να υποστεί REBATE ή CLAW BACK. Ένα ΙΔΕ υπόκειται σε CLAW BACK όταν ξεπεράσει τη ΒΕΔ που του αντιστοιχεί και ταυτόχρονα έχει ξεπεραστεί και το 25% του Π/Υ που υπόκειται σε rebate., δηλαδή έχει ξεπεράσει το 100% του κλειστού προυπολογισμού που του αντιστοιχεί. Στο τέλος του έτους θα καταμεριστεί το ποσό της υπέρβασης της επικράτειας ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης που αναλογεί σε κάθε πάροχο. Αν κάποιοι νομοί δεν έχουν καταναλώσει το ποσό του Π/Υ που τους αντιστοιχεί, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ποσό υπέρβασης της επικράτειας για να μειωθεί το ποσό του CLAWBACK των παρόχων που το υπερέβησαν. 

2. Στις περιπτώσεις που κατόπιν των ελέγχων που διενεργούν οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ προκύψουν μη αποδεκτές δαπάνες οι οποίες θα αφορούν παρασχεθείσες υπηρεσίες που υπέβαλε προς αποζημίωση κάποιο ΙΔΕ στον ΕΟΠΥΥ εντός του 2014 και εκτός των τυχόν άλλων κυρώσεων που θα προβλέπει στις περιπτώσεις αυτές η σύμβαση και ο ΕΚΠΥ, το ποσό που θα περικόπτεται για το λόγο αυτό από τις απαιτήσεις του εν λόγω ΙΔΕ, θα αφαιρείται από τον υπολειπόμενο Π/Υ του και θα παραμένει «αδιάθετο» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τη τυχόν υπέρβαση του συνολικού ετήσιου Π/Υ και άρα το CLAW BACK που θα απαιτηθεί από το σύνολο των ΙΔΕ στο τέλος του έτους. 

Το ΙΔΕ παρέχει, εφόσον δεν διαπιστώσει παρατυπίες της ιατρικής δεοντολογίας και των κείμενων διατάξεων, υποχρεωτικά προς τους δικαιούχους του Οργανισμού τις υπηρεσίες για τις οποίες συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ όλες τις ημέρες εκάστου μηνός, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ακόμη και αν το ΙΔΕ καλύψει τη μηνιαία προϋπολογισμένη δαπάνη, όπως αυτή κοινοποιείται στους παρόχους από τον ΕΟΠΥΥ, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του έως και την 8η ημερολογιακή ημέρα πριν τη λήξη εκάστου μηνός, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση του ΙΔΕ με τον ΕΟΠΥΥ. Ειδικά για τις τελευταίες επτά ημερολογιακές ημέρες εκάστου μηνός, το ΙΔΕ δικαιούται να μην δέχεται παραπεμπτικά διαγνωστικών πράξεων δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ, εφόσον έχει ήδη καλυφθεί ή καλυφθεί εντός των επτά αυτών ημερών η ορισμένη μηνιαία προϋπολογισμένη δαπάνη. Στην περίπτωση αυτή, το ΙΔΕ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ που προσέρχονται για εκτέλεση διαγνωστικών πράξεων εντός του χρονικού διαστήματος των τελευταίων επτά ημερολογιακών ημερών εκάστου μηνός, ότι αυτές οι διαγνωστικές πράξεις δεν δύνανται να εκτελεστούν με δαπάνες του Οργανισμού και θα επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο εφόσον δεν απευθυνθεί σε δημόσιες δομές ή σε άλλο Ι.Δ.Ε. που δεν έχει καλύψει τον Π/Υ του. 

3. Τα ως άνω υλοποιούνται από τον ΕΟΠΥΥ κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΝΟΜΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ


13     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
51    ΝΟΜΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου