Υποβολή των στοιχείων των φαρμάκων ενόψει του νέου δελτίου τιμών

Μέχρι την Πέμπτη 12 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους και τις τιμές των φαρμάκων, οι φαρμακευτικές εταιρίες ενόψει του νέου δελτίου τιμών που θα «κυκλοφορήσει» τον Ιούνιο.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ, «στα πλαίσια της επικείμενης ανατιμολόγησης Ιουνίου 2014 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 02-05-2014».

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και κατά την ανατιμολόγηση του Φεβρουαρίου 2014.

Δεδομένου ότι η υποβολή Φύλλων Έρευνας και δεδομένων ανατιμολόγησης στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή δεν γίνεται πλέον δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, οι ΚΑΚ οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμη τους Κωδικούς Πρόσβασης στο Σύστημα του ΕΟΦ (σχετική πρόσκληση των ΚΑΚ σύμφωνα με την 11/4/2014 ανακοίνωση του Οργανισμού), να φροντίσουν άμεσα για την παραλαβή τους.

Παράλληλα όλοι οι ΚΑΚ θα πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία, στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ (www.eof.gr, On- line Υπηρεσίες, στη θέση http://www.eof.gr/assets/services.html), επιλέγοντας «Υποβολή Φύλλου Έρευνας- Δήλωση στοιχείων και τιμών φαρμάκου». Το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) βρίσκεται στη θέση πάνω-δεξιά της οθόνης με την ένδειξη «?», αφού εισέλθετε στη εφαρμογή.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Τιμολόγησης/ Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

1. Κατάλογο των προς Τιμολόγηση/Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις.

2. Τελικό κατάλογο των προς Τιμολόγηση/Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ.

3. Κατάλογο με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση προς τους ΚΑΚ.

4. Τελικό κατάλογο με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, ο οποίος και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.

Σχόλια