Εκκαθαρίζεται το παρακρατηθέν 10 % των τελευταίων ετών από τον ΕΟΠΥΥ στους παρόχους Υγείας

Παρακαλείστε για όλες τις υποβολές, ηλεκτρονικές και χειρόγραφες, που αφορούν τους μήνες των ετών 2012 και 2013, να εκδοθούν και να υποβληθούν στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις τα αντίστοιχα συμπληρωματικά τιμολόγια κάθε υποβολής, ώστε να συμφωνηθεί το συνολικό ποσό τιμολογίων με το ποσό εκκαθάρισης με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο. 

Ο προσδιορισμός της αξίας του συμπληρωματικού τιμολογίου θα γίνεται σε επικοινωνία με την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση.

Τα τιμολόγια θα καταχωρηθούν, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, στις αντίστοιχες υποβολές και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτυπία του αποδεικτικού υποβολής/παραλαβής από τον πάροχο.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ 2012-2013

- Να εκτυπώσετε όλα τα αποδεικτικά υποβολής για τους μήνες από 1ο/2012 έως και 12ο /2013.

- Πάνω σε κάθε αποδεικτικό υποβολής θα γράψετε (χειρόγραφα) το αιτούμενο ποσό σας, (ποσό εκκαθάρισης πρόχειρου λογιστικού ελέγχου), όπως φαίνεται στο σύστημα.

- Πάνω σε κάθε αποδεικτικό υποβολής θα γράψετε (χειρόγραφα) το νούμερο της απόδειξης ή τιμολογίου και το ποσό που έχετε κόψει.

π.χ. αρ. αποδ……001   ποσό …… €

ή αρ. τιμολ……….001 ποσό ……..€

- Σε κάθε αποδεικτικό υποβολής, συγκρίνετε τα ποσά που έχετε γράψει και:

1) Εάν τα ποσά που έχετε γράψει πάνω σε κάθε αποδεικτικό υποβολής είναι ίδια, για αυτή την υποβολή δεν κάνετε τίποτα.

2) ) Εάν τα ποσά που έχετε γράψει πάνω σε κάθε αποδεικτικό υποβολής είναι διαφορετικά,  βρίσκετε τη διαφορά του ποσού και εκδίδετε ένα νέο τιμολόγιο με τη διαφορά που προκύπτει.

(Αιτιολογία στα τιμολόγια γράφετε: Υπόλοιπο ή διαφορά επισκέψεωνμηνός Γενάρη, Φλεβάρη κτλ /2012 ή 2013) και το συρράπτετε πάνω στο αντίστοιχο αποδεικτικό υποβολής.

3 )Εάν δεν έχετε εκδόσει απόδειξη ή τιμολόγιο, για αυτή την υποβολή, θα εκδώσετε νέο τιμολόγιο με ολόκληρο το ποσό που φαίνεται στο σύστημα και θα το συρράψετε στο αποδεικτικό.

Τέλος, όλα τα αποδεικτικά υποβολής, με ή χωρίς τιμολόγια, (για το διάστημα από 1ο/2012 έως και 12ο/2013) τα καταθέτετε στην Περιφερειακή Δ/νση ΕΟΠΥΥ, στην οποία υποβάλλετε τους λογαριασμούς σας.

Σχόλια