Στον αέρα οι μισθοί των εργαζομένων της κινητικότητας του ΕΟΠΥΥ

Στον αέρα είναι αυτή τη στιγμή η μισθοδοσία των εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ που έχουν μπει σε καθεστώς κινητικότητας.

Με επείγον έγγραφό του στις αρχές Μαρτίου, προς τον υπουργό Υγείας, ο διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Βασίλης Κοντοζαμάνης, αναφέρει ότι δεν μπορεί να καταβάλει τους μισθούς του Απριλίου στους εργαζόμενους της κινητικότητας, αν δεν εκδοθούν και δημοσιευθούν σε ΦΕΚ οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κοντοζαμάνης αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σύµφωνα με τα χρονοδιαγράµµατα τα οποία ορίζονται από τις διατάζεις του Νόµου, n περίοδος της διαθεσιµότητας για τους υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ, που µεταφέρονται/ µετατάσονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας για περίοδο δεκαπέντε (15) ηµέρων, λήγει στις 4 Μαρτίου κατά την οποία ηµεροµηνία εκδίδεται και n πράξη µεταφοράς/µετάταξης των εν λόγω υπαλλήλων στην αντίστοιχη ΥΠ Ε.καλά ε Σε ότι αφορά την µισθοδοσία του µηνός Απριλίου, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου αυτή να υποβληθεί από την Υπηρεσία µας εµπροθέσµως στην ΕΑΠ έως τις 17 Μαρτίου 2014 (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής στην ΕΑΠ) και δεδοµένου ότι θα παρασχεθούν τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω υπάλληλοι θα παρουσιαστούν στην Υπηρεσία προκειµένου να αναλάβουν Υπηρεσία. 
Σε ότι αφορά τους υπαλλήλους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που µεταφέρονται/µετατάσσονται στις ∆.Υ.ΠΕ. και τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας για 30 ηµέρες, η περίοδος διαθεσιµότητας λήγει στις 19 Μαρτίου 2014 κατά την οποία ηµεροµηνία εκδίδεται και η πράξη µεταφοράς/µετάταξης των εν λόγω υπαλλήλων στην αντίστοιχη ∆ΥΠΕ. ∆εδοµένου ότι η ηµεροµηνία λήξης στης διαθεσιµότητας (13 Μαρτίου 2014)είναι µεταγενέστερης της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της µισθοδοσίας στην ΕΑΠ (17 Μαρτίου 2014), 6εν είναι δυνατή η καταβολή της µισθοδοσίας µηνός Απριλίου, των εν λόγω υπαλλήλων από την Υπηρεσία µας». 


Σχόλια