Εγκύκλιος με διευκρινίσεις για το ένα (1) ευρώ ανά συνταγή

ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΘ-ΚΦΓ
ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 02-01 -2014 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 232

Προς: 1) ΕΟΠΥΥ
Γραφείο Προέδρου 2) ΗΔΙΚΑ
Γραφείο Προέδρου


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου IB.2 της παραγράφου IB του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), όπως αυτές ισχύουν, σχετικά με την καταβολή του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή. 

Κατόπιν της έκδοσης του Ν.4093/2012, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου IB του άρθρου πρώτου ως εξής: 

«Ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό». 

Της ανωτέρω καταβολής εξαιρούνται οι κατηγορίες ασθενών της περίπτωσης Β. της παρ. 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747 (ΦΕΚ 2883/Β/26-10-2012). 

Η έναρξη ισχύος της παρούσης αρχίζει από 08.01.2014. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Αθήνα, 02 - 01 - 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου