Ομιλία του Υφυπουργού Υγείας, κ. Αντώνη Μπέζα, στη ΒτΕ για την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού
 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2013
ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΑΝΤΩΝΗ ΜΠΕΖΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 "ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με τη συγκεκριμένη τροπολογία του Υπουργείου Υγείας ρυθμίζονται ορισμένα επείγοντα ζητήματα, που έχουν σχέση με καθορισμένες προθεσμίες καθώς και με το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου, και επίσης,  θεσπίζονται διατάξεις για την  εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με αφορμή την παρατεταμένη απεργία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, λόγω της μεταρρύθμισης που επιχειρείται στην ΠΦΥ, και τα προβλήματα που αυτή έχει δημιουργήσει στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα:
Με την παράγραφο 1, κωδικοποιούνται και απλοποιούνται οι διαδικασίες μετατάξεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, με στόχο την καλύτερη  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Φορέων αυτών αλλά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την απαγόρευση μεταθέσεων και μετατάξεων αυτού του προσωπικού τα προηγούμενα χρόνια.

         Το όριο της διετίας (αντί της πενταετίας), από το διορισμό, παραμένει ως το χρονικό σημείο αναφοράς, μετά από το οποίο παρέχεται στον εργαζόμενο η δυνατότητα μετακίνησης.
Ιδιαίτερο βάρος και προτεραιότητα δίνεται στις μετακινήσεις στις παραμεθόριες περιοχές (δεν απαιτείται γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων), στο δικαίωμα συνυπηρέτησης με σύζυγο υπάλληλο του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένων και των ένστολων) καθώς και στη διευκόλυνση των πολύτεκνων οικογενειών.  Όσοι από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Νοσοκομείων είναι πολύτεκνοι, προβλέπεται να μετακινούνται κατά προτεραιότητα.
Επίσης, επιτρέπεται πλέον η αμοιβαία μετάταξη νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ Νοσοκομείων του ΕΣΥ και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, με απλή και όχι σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων.
 Με την παράγραφο 2, συστήνονται στον ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθμιες  και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο και επιτροπές  που θα κρίνουν την αναγκαιότητα χορήγησης συγκεκριμένων φαρμακευτικών θεραπειών.
Οι πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, που δεν είναι  αμειβόμενες και λειτουργούν αποκεντρωμένα, είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, αδειών κυήσεως, για αξιολόγηση περιστατικών που θα νοσηλευτούν σε Κέντρα Αποκατάστασης, για χορήγηση διαφόρων προϊόντων ιατροτεχνολογικού χαρακτήρα κλπ). Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές επιλαμβάνονται περιστατικών σε 2ο βαθμό, μετά από ένσταση και ύστερα από την κρίση της πρωτοβάθμιας. Το ΑΥΣ προβλέπεται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, είναι επιστημονικό ιατρικό συμβούλιο στο οποίο  προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ και επιλαμβάνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις   όπου προκύπτουν- αιτούνται δαπάνες  οι οποίες δεν προβλέπονται  στον ΕΚΠΥ. Οι επιτροπές φαρμακευτικών θεραπειών εγκρίνουν τη χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων και θεραπειών καθώς και τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων που δεν προβλέπονται στον ΕΚΠΥ.
Τι συμβαίνει μέχρι σήμερα; Οι Επιτροπές αυτές λειτουργούν σήμερα και λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά λειτουργούν στους Φ.Κ.Α των οποίων οι κλάδοι υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ. Οφείλουμε λοιπόν αυτό το καθεστώς να το αναπροσαρμόσουμε και να προβλέψουμε νομοθετικό πλαίσιο ώστε αυτές οι επιτροπές να συσταθούν εκ νέου με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας  και  μετά από πρόταση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, ως επιτροπές του ΕΟΠΥΥ.
Με την παράγραφο 3, παρέχεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών να καθορίζουν με Κοινές Αποφάσεις τους, το ύψος της αμοιβής και τον αριθμό των μηνιαίων επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, από 1.12.2013 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Ήδη ο ΕΟΠΥΥ έχει ανακοινώσει ότι  από την 1η Δεκεμβρίου, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των επισκέψεων που ο Οργανισμός αποζημιώνει στους συμβεβλημένους γιατρούς του, από 200 σε 400. Η δυνατότητα αυτή θεσμοθετείται πλέον  με τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία δίνει και την ευελιξία της τροποποίησής της στο μέλλον με υπουργική απόφαση.
Παρατείνονται επίσης,  μέχρι 30.3.2014 οι ισχύουσες συμβάσεις των ιατρών με τον Οργανισμό, των ιδιωτών- εξωτερικών ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να συνεχισθεί από τους θεραπευτές ιατρούς απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, μέχρις ότου καταρτιστούν οι νέες συμβάσεις. Υπενθυμίζω ότι οι συμβάσεις αυτές λήγουν την 31.1.2013.
Παρέχεται τέλος,  η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών να καθορίζουν με Κοινές Αποφάσεις τους, τον αριθμό των συμβαλλομένων ιατρών με τον Οργανισμό, τις ειδικότητες τους και το ύψος της αμοιβής τους, ανάλογα με τις ανάγκες  που υπάρχουν σε κάθε περιοχή της χώρας και τις ελλείψεις ειδικευμένων συμβεβλημένων ιατρών, προκειμένου η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των ασφαλισμένων και να υπάρξουν νέες συμβάσεις με ιατρούς, πέραν αυτών που έχουν μέχρι σήμερα.
Με την παράγραφο 5, μετατίθεται στην 1.1.2015 (από 1.1.2014) η έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012, με τις οποίες ταυτίζονται τα γεωγραφικά όρια των επτά Υγειονομικών Περιφερειών με τα αντίστοιχα όρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
Θεωρούμε ότι η διατήρηση  για έναν ακόμη χρόνο του υφιστάμενου καθεστώτος περιφερειακής συγκρότησης του ΕΣΥ, στη δεδομένη χρονική συγκυρία, είναι επιβεβλημένη, γιατί αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, και στη Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην οποία οι Υγειονομικές Περιφέρειες παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Αν προχωρούσαμε τώρα σε αλλαγές των ορίων των Υ.Π., αν και αναγκαίες μεσοπρόθεσμα, πέραν των πρόσθετων δαπανών με τις θα μας επιβάρυναν αυτές οι αλλαγές, θα δημιουργούσαμε και κινδύνους στην ομαλή υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση και την ενίσχυση του ΕΣΥ.
Τέλος με την παράγραφο 6, θεσπίζεται μια ιδιαίτερη διαδικασία για την επίσπευση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ.
Η διαδικασία  αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, που δεν είναι βέβαια για την ακρίβεια του ΕΟΠΥΥ αλλά των ΦΚΑ των οποίων οι κλάδοι Υγείας έχουν ενταχθεί πλέον στον ΕΟΠΥΥ, έχει επιταχυνθεί το τελευταία εξάμηνο σημαντικά.
Μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η χρηματοδότηση που έχει ληφθεί από το ΓΛΚ για το σύνολο των Ταμείων, ανέρχεται στα 1,4 δις ευρώ, τα ποσά που έχουν ενταλματοποιηθεί ανέρχονται στο 1,1 δις ευρώ (δηλαδή έχει ενταλαματοποιηθεί το 78% της χρηματοδότησης) και τα ποσά που έχουν πληρωθεί για το 2013 ανέρχονται  στο 1δις ευρώ 33 εκατ. (δηλαδή έχει πληρωθεί το 73%της ληφθείσας χρηματοδότησης), όταν στο τέλος του 1ου εξαμήνου είχαν πληρωθεί περίπου 350  εκατ. ευρώ.
Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, μετά βέβαια και από πολλές διευκολυντικές νομοθετικές ρυθμίσεις που για πρώτη φορά έγιναν στη χώρα μας,  είναι σημαντική. Έχουμε όμως ακόμη μπροστά μας δρόμο και οφείλουμε να αποπληρώσουμε όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν το 2012 καθώς και τις νέες μετά το 2012.
Υπενθυμίζω ότι ο ΕΟΠΥΥ μετά το 2012, με βάση τη νομοθεσία, πληρώνει, έπειτα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο το 90% των παραστατικών που του υποβάλλονται και το 10% παραμένει απλήρωτο και πρέπει να εκκαθαριστεί και να πληρωθεί.
Με τη συγκεκριμένη διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ, κατά το πρότυπο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στον κλινικό έλεγχο των παρόχων υπηρεσιών Υγείας για το 2013 και τα επόμενα έτη, να θέτει τις προϋποθέσεις και τους όρους προκειμένου ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο των αναλυτικών παραστατικών δαπανών  των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών Υγείας. Οι ελεγκτικές εταιρείες θα αμείβονται από τους ίδιους τους παρόχους.
Ο ΕΟΠΠΥ, θα παραλαμβάνει στη συνέχεια, κάτω βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις που ο ίδιος επίσης θα θέτει, τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και θα προχωράει  ακολούθως στην αναγνώριση, την εκκαθάριση και την πληρωμή των συγκεκριμένων δαπανών. Όταν λέμε ιδιώτες πάροχοι και δικαιούχοι πληρωμών, εννοούμε τους φαρμακοποιούς, τους ιατρούς, τις κλινικές, τα διαγνωστικά εργαστήρια, τις φαρμακευτικές εταιρείες, τους προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού και γενικά όλους εκείνους που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΠΥ. Η διαδικασία αυτή γίνεται προκειμένου να επισπευσθεί η πληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες αφορούν στο διάστημα πριν από την 1.1.2013.
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Πιστεύω ότι όλοι σας θα  αποδεχθείτε τη συγκεκριμένη τροπολογία. Γιατί περιέχει διατάξεις που πραγματικά είναι επείγουσες,  γιατί περιέχει διατάξεις που είναι κοινωνικά δίκαιες και ευνοϊκές για τους πολίτες και γιατί περιέχει διατάξεις που βοηθούν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που είναι σε εξέλιξη στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας.
 Σας ευχαριστώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου