Σχετικά με δυσλειτουργία των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ λόγω έλλειψης υλικών


Μαρούσι 26.2.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ε θνικός Οργανισμός Παροχής Υ πηρεσιών Υγείας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή σχόλια στον ημερήσιο ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο που αφορούν στη δυσλειτουργία των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ λόγω έλλειψης υλικών όπως αντιδραστηρίων κ.λ.π., σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Τα αιτήματα για τις πιστώσεις των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ικανοποιούνται από τη Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, εφόσον προηγηθεί η αποστολή από τον ΕΟΠΥΥ των Επιτροπικών Ενταλμάτων, τα οποία θεωρούνται στο Τμήμα Προϋπολογισμού από τον Επίτροπο της Διοίκησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Τα Επιτροπικά Εντάλματα αφορούν στο σύνολο των αιτούμενων πιστώσεων από τη Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμός (Κ.Α.Ε.)

Ο ΕΟΠΥΥ έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και συγκεκριμένα για το οικονομικό έτος 2013 έχει αποστείλει στη Διοίκηση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ τα Επιτροπικά Εντάλματα.

Εναπόκειται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να φροντίσουν άμεσα στην καταχώρηση των πιστώσεων στους ανάλογους κωδικούς, ώστε στη συνέχεια να είναι εφικτή η προμήθεια υλικών από τις Μονάδες Υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια