Άδειες ανατροφής παιδιού αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

i. Άδειες ανατροφής παιδιού ειδικευόμενων ιατρών

Στον ΣτΠ προσέφυγαν μητέρες ειδικευόμενες ιατροί, για θέματα σχετικά με γονικές άδειες και υποχρεώσεις εφημεριών. Από την διερεύνηση των αναφορών προέκυψαν τα ακόλουθα:

Βάσει σχετικών εγκυκλίων, οι ειδικευόμενοι ιατροί αντιμετωπίζονται νομοθετικά ως προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του δημόσιου τομέα, και σε θέματα γονικών αδειών εμπίπτουν στις διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της σχετικής εργατικής νομοθεσίας.

Επιπλέον με εγκύκλιο του 1989, η οποία ουδέποτε τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα, κρίνεται σκόπιμο οι μητέρες ειδικευόμενες ιατροί να εξαιρούνται του προγράμματος εφημεριών για τον πρώτο χρόνο ζωής του βρέφους, εκτός εάν δηλώσουν ρητά ότι δεν το επιθυμούν.
Για τα επόμενα 3 έτη εναπόκειται στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας κάθε νοσοκομείου να ορίζει τον αριθμό των εφημεριών που πρέπει να κάνουν οι ιατροί αυτής της κατηγορίας, με δεδομένο το μειωμένο ωράριο.

Με πιο πρόσφατη εγκύκλιο του 2008, καλούνται τα νοσοκομεία, κατά τον καθορισμό του προγράμματος εφημεριών του ιατρικού προσωπικού, να παρέχουν στις μητέρες γιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ. τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση.

Ενέργειες του ΣτΠ: Ο ΣτΠ με έγγραφό του προς το Τμήμα Ειδικευόμενων Ιατρών επεσήμανε ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις εισάγουν άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των πατέρων ειδικευόμενων ιατρών, οι οποίοι δικαιούνται μόνο την άνευ αποδοχών γονική άδεια, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ οι μητέρες ειδικευόμενες ιατροί δικαιούνται και την έμμισθη άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, η οποία είναι γονική άδεια, χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση. Επιπλέον καμία ρύθμιση δεν υπάρχει για το θέμα των εφημεριών των πατέρων ειδικευόμενων ιατρών. Περαιτέρω, τονίστηκε προς το Υπουργείο ότι στις περιπτώσεις που το θέμα των εφημεριών τίθεται στη διακριτική ευχέρεια των προϊσταμένων, ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα άνισης μεταχείρισης κάποιων μητέρων ειδικευόμενων ιατρών έναντι άλλων.

Ανταπόκριση της διοίκησης: Στην από 2.9.2010 απάντησή του, το Υπουργείο Υγείας αναφέρει τα ακόλουθα:

Η εργασιακή σχέση των ειδικευόμενων είναι σχέση σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ και της εργατικής νομοθεσίας. Δεν ισχύουν για τους ειδικευόμενους οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Στους ειδικευόμενους ιατρούς γονείς χορηγούνται όλες οι άδειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή (ν. 1849/89, ΕΓΣΣΕ 1993, ν. 2639/98).

Ειδικά οι μητέρες ειδικευόμενες ιατροί εξαιρούνται από το πρόγραμμα εφημεριών, καθώς και την απασχόληση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως γαλουχούσες εργαζόμενες, για ένα έτος μετά τον τοκετό.
ii. Άδειες ανατροφής παιδιού επικουρικών ιατρών

Στο ΣτΠ προσέφυγε επικουρική ιατρός, η οποία κατά την περίοδο υπογραφής της σχετικής σύμβασης βρισκόταν ήδη σε άδεια κυήσεως, και δεν είχε λάβει απάντηση από το νοσοκομείο σχετικά με τα δικαιώματά της στις γονικές άδειες και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών. Μετά τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ το Υπουργείο απάντησε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι επικουρικοί ιατροί συνάπτουν με τα νοσοκομεία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Το νοσοκομείο δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη επικουρικής ιατρού για λόγους εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ακόμη και εάν αδυνατεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Ωστόσο, εάν η αντισυμβαλλόμενη ιατρός δεν έχει παράσχει εργασία τουλάχιστον επί δεκαήμερο (657 ΑΚ) δεν δικαιούται μισθού και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν προσέφερε τις υπηρεσίες της δεν μπορεί να λογισθεί ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 305/2008)

Λόγω της νομικής φύσης της σύμβασης εργασίας, πέραν της αδείας κύησης και λοχείας, οι επικουρικοί ιατροί δεν δικαιούνται καμία μορφή γονικής αδείας.

Καμία πληροφορία δεν παρασχέθηκε σχετικά με την υποχρέωση εφημεριών.

iii. Άδειες ανατροφής παιδιού αγροτικών ιατρών

Στον ΣτΠ προσέφυγαν πατέρες αγροτικοί ιατροί αιτούμενοι να λάβουν γονική άδεια.
Από τη διερεύνηση των αναφορών προέκυψαν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου («αγροτικοί») ισχύουν οι ρυθμίσεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα για την περίοδο κατά την οποία ημερολογιακά ισχύει η σύμβασή τους. Συνεπώς, δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνων, είτε με τη μορφή μειωμένου ωραρίου, είτε με τη μορφή ισόχρονης αδείας, με υπολογισμό του χρόνου κατ’ αναλογία της περιόδου ισχύος της σύμβασης.

Οι αγροτικοί ιατροί που κάνουν χρήση της ισόχρονης αδείας θα πρέπει υποχρεωτικά να υπηρετήσουν τις ημέρες αυτές στο τέλος της θητείας τους για να συμπληρώσουν 12μηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου.

Ωστόσο, το Υπουργείο τονίζει ότι αρμοδιότητα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων έχουν τα Δ.Σ. των νοσοκομείων όπου υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία ή τα Κέντρα Υγείας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η αίτηση του ενός γιατρού να γίνει δεκτή και να του χορηγηθεί η άδεια, ενώ σε άλλη περίπτωση, το νοσοκομείο, παρά τη διαμεσολάβηση του ΣτΠ, να αρνηθεί τη χορήγηση, με το αιτιολογικό ότι «η χρήση μειωμένου ωραρίου αφορά τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους που η σχέση εργασίας τους συνεχίζεται, κάτι που δεν συμβαίνει με τους αγροτικούς γιατρούς».

Ειδικές διαπιστώσεις για τις άδειες ανατροφής παιδιού των ιατρών
Συνολικά, ο ΣτΠ διαπίστωσε:

Μη ανταπόκριση του Τμήματος Ειδικευόμενων Ιατρών στο έγγραφό του ΣτΠ, παρά τις συνεχείς οχλήσεις, με την επίκληση φόρτου εργασίας.

Αδυναμία των Διευθύνσεων Προσωπικού των Νοσοκομείων να παράσχουν στους ιατρούς πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά ή παροχή εσφαλμένης πληροφόρησης (π.χ. υπήρξε δημόσιο νοσοκομείο που ενημέρωσε εγγράφως ιατρό ότι δικαιούται την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008). Η αδυναμία αυτή οδηγεί τις αρμόδιες διευθύνσεις να υποβάλλουν συνεχώς ερωτήματα προς την Κεντρική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία, γεγονός που έχει σημαντική επίπτωση στην άσκηση των δικαιωμάτων, κυρίως όταν πρόκειται για ιατρούς με ετήσιες συμβάσεις (επικουρικοί, αγροτικοί).

Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας των νοσοκομείων να αποφασίζουν για τα θέματα αυτά, συχνά παρά την καθοδήγηση και τις απόψεις του Υπουργείου, η οποία οδηγεί σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των δικαιούχων των αδειών, αφενός και των υπόχρεων εφημεριών, αφετέρου.

Ανάγκη να υπάρξει μια κωδικοποίηση των ποικίλων ειδών εργασιακών σχέσεων και συμβάσεων των ιατρών που απασχολούνται στη δημόσια υγεία, τουλάχιστον σε σχέση με τις άδειες μητρότητας, καθώς και τα δικαιώματα ανατροφής τέκνων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ίση μεταχείριση των εργαζομένων ιατρών, εντός της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, καθώς και η απαλοιφή διακρίσεων λόγω φύλου.


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Κύκλος Ισότητας των Φύλων
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
2η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3986/2010)
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Σχόλια

 1. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΑΦΗΣ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ.. ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ..ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΜΙΑ ΜΑΝΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010, άρθρο 25, παράγραφος 3 αναφέρει για τους ειδικευόμενους γιατρούς:"Απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των ιατρικών δραστηριοτήτων του τμήματος όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών, ώστε ο ειδικευόμενος ιατρός να αφιερώνει στην εν λόγω πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση το σύνολο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του καθ’ όλη τη διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας και καθ’ όλο το έτος, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές τρόπους."
  Στο Προεδρικό Διάταγμα 176/1997, Άρθρο 7 αναφέρεται για τις γαλουχούσες γιατρούς:"Oι εργαζόµενες γυναίκες κατά την έννοια του άρθρου 2 µε πλήρη ή µερική απασχόληση κατά τη νύχτα µετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ηµέρας, εφόσον υποβάλλουν ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη λήψης αυτού του µέτρου για λόγους που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία τους.Στην περίπτωση δε που η µετακίνηση αυτή είναι τεχνικά ή/και αντικειµενικά αδύνατη απαλλάσσονται από την
  εργασία."
  Όπως φαίνεται από την αντιπαράθεση των νόμων, ο Διευθυντής της κλινικής μπορεί να δεχτεί ή να απορρίψει βάσει νόμου, το αίτημα της γαλουχούσας ειδικευόμενης για μη εκτέλεση εφημεριών....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου